[1]
DESAI, P.S., JAYARAMAN, V., NAVALGUND, R.R., RAJARATNAM, P., SRIDHARAN, R. and SUBBARAYA, B.H. 2003. Use of satellite data in the Geosphere-Biosphere Programme. MAUSAM. 54, 1 (Jan. 2003), 263–276. DOI:https://doi.org/10.54302/mausam.v54i1.1511.