[1]
RATHORE, L.S., MASKE, S.J. and SHAHA, S.K. 1984. Water hyacinth canopy and pan evaporation. MAUSAM. 35, 1 (Jan. 1984), 81–86. DOI:https://doi.org/10.54302/mausam.v35i1.1928.