[1]
KULANDAIVELU, E. , SOUNDARARAJ, M. and GUHAN, M. 2011. CLOUD BURST DURING SOUTH WEST MONSOON SEASON AT TIRUCHIRAPALLI, TAMIL NADU. MAUSAM. 62, 2 (Apr. 2011), 253–256. DOI:https://doi.org/10.54302/mausam.v62i2.300.