[1]
RAO, V.B. and NARASIMHASWAMY, G. 1980. Regional magnetic surveys in Macherla-Agnigundala region. MAUSAM. 31, 1 (Jan. 1980), 165–168. DOI:https://doi.org/10.54302/mausam.v31i1.4299.