(1)
RATHORE, L. S.; MASKE, S. J.; SHAHA, S. K. Water Hyacinth Canopy and Pan Evaporation. MAUSAM 1984, 35, 81-86.