(1)
PISHAROTY , P. R. . Dr. Nanabhai Ardesher Framji Moos (1859-1936). MAUSAM 1959, 10, 371-372.