(1)
RAO, V. B.; NARASIMHASWAMY, G. Regional Magnetic Surveys in Macherla-Agnigundala Region. MAUSAM 1980, 31, 165-168.