(1)
HUDDAR, B. B. .; NAGARAJAN, K. .; DHAR , N. C. .; VENKITESHWARAN, S. P. . The Ground Equipment for the F -Type Radiosonde. MAUSAM 1953, 4, 347-352.