(1)
SARKAR, J. .; SONI, V. K. .; GADGIL, A. S. .; MUKHERJEE, A. K. . Analyzing Rainwater Chemistry at the Continental GAW Station Nagpur. MAUSAM 2006, 57, 653-662.