(1)
SUBRAHMANYAM , V. P. .; PRABHAKARA RATNAM, B. . Study of Soil Heat-Flux 1n a Sugarcane Field. MAUSAM 1970, 21, 115-118.