(1)
SEKHAR, M. S.; KUMAR, A.; GANJU, A. Sthan Vishesh Ke Mausam Ka Purvanuman. MAUSAM 2012, 63, 475-478.