(1)
VISHNOI, B. N.; NAGAR, A.; SHARMA, K. Jaisalmer Kshetra Me Samvahani Meghon Ki Radar Pratidwaniyon Ka Addhyayan. MAUSAM 2012, 63, 489-498.