CHATTOPADHYAY, N. ., GHOSH , K. ., MALATHI, K. ., BHOWMIK, S. K. R. ., & SINGH, K. K. . (2016). Verification of district level weather forecast. MAUSAM, 67(4), 829–840. https://doi.org/10.54302/mausam.v67i4.1410