KULSHRESTHA, M. . ., & SHEKH, A. M. . (2001). Estimation of soil temperature by Harmonic analysis. MAUSAM, 52(2), 379–384. https://doi.org/10.54302/mausam.v52i2.1705