RATHORE, L. S., MASKE, S. J., & SHAHA, S. K. (1984). Water hyacinth canopy and pan evaporation. MAUSAM, 35(1), 81–86. https://doi.org/10.54302/mausam.v35i1.1928