Pradhan, S., Kishan, D., & Manral, N. . (1976). Diurnal variation of visibility at Bombay airport. MAUSAM, 27(3), 330–331. https://doi.org/10.54302/mausam.v27i3.2578