GUPTA , G. R. ., & YADAV, B. R. . (1990). Bay depressions during monsoon 1978. MAUSAM, 41(3), 125–132. https://doi.org/10.54302/mausam.v41i3.2747