KULANDAIVELU, E. ., SOUNDARARAJ, M. ., & GUHAN, M. . (2011). CLOUD BURST DURING SOUTH WEST MONSOON SEASON AT TIRUCHIRAPALLI, TAMIL NADU. MAUSAM, 62(2), 253–256. https://doi.org/10.54302/mausam.v62i2.300