LYAKHOV, B. (1959). Work done according to IGY Programme. MAUSAM, 10(1), 67–68. https://doi.org/10.54302/mausam.v10i1.4027