RAO, V. B., & NARASIMHASWAMY, G. (1980). Regional magnetic surveys in Macherla-Agnigundala region. MAUSAM, 31(1), 165–168. https://doi.org/10.54302/mausam.v31i1.4299