PRAMANIK, S., & RAO, K. (1951). Hydrometeorology of Koyna catchment. MAUSAM, 2(3), 232–234. https://doi.org/10.54302/mausam.v2i3.4689