KULSHRESTHA, S. M. . (1971). A satellite study of the Orissa cyclonic storm of October 1967. MAUSAM, 22(3), 313–316. https://doi.org/10.54302/mausam.v22i3.4783