KULSHRESTHA, S. M., & GUPTA, M. G. (1964). Satellite Study of an Inland Monsoon Depression. MAUSAM, 15(2), 175–182. https://doi.org/10.54302/mausam.v15i2.5531