VISHNOI, B. N., NAGAR, A., & SHARMA, K. (2012). Jaisalmer kshetra me samvahani meghon ki radar pratidwaniyon ka addhyayan. MAUSAM, 63(3), 489–498. https://doi.org/10.54302/mausam.v63i3.5863