KULANDAIVELU, E., M. SOUNDARARAJ, and M.V. GUHAN. 2011. “CLOUD BURST DURING SOUTH WEST MONSOON SEASON AT TIRUCHIRAPALLI, TAMIL NADU”. MAUSAM 62 (2):253-56. https://doi.org/10.54302/mausam.v62i2.300.