PRAKASH, RAJESH, R.K. SINGH, A.K. SHUKLA, D. SINGH, B.S. RANA, J.S. JARYAL, A.K. BHATNAGAR, and S. BALI. 2011. “Intensity and Isoseismal Map of 25th November 2007 Delhi Earthquake”. MAUSAM 62 (3):417-24. https://doi.org/10.54302/mausam.v62i3.319.