MUKHOPADHYAY, B., S.V. DATAR, and H.N. SRIVASTAVA. 1992. “Precipitation Chemistry over the Indian Region”. MAUSAM 43 (3):249-58. https://doi.org/10.54302/mausam.v43i3.3450.