VISHNOI, B.N., ANAND NAGAR, KALURAM SHARMA, and R.C. GUPTA. 2015. “TEMPERATURE VARIABILITY AND TREND OVER RAJASTHAN”. MAUSAM 66 (1):145-50. https://doi.org/10.54302/mausam.v66i1.375.