LYAKHOV, B. 1959. “Work Done According to IGY Programme”. MAUSAM 10 (1):67-68. https://doi.org/10.54302/mausam.v10i1.4027.