RAO, V. BHASKARA, and G. NARASIMHASWAMY. 1980. “Regional Magnetic Surveys in Macherla-Agnigundala Region”. MAUSAM 31 (1):165-68. https://doi.org/10.54302/mausam.v31i1.4299.