SIVARAMAKRISHNAN, M. V. 1950. “ Allied Radio And Solar Effects (1937-1946)”. MAUSAM 1 (3):207-19. https://doi.org/10.54302/mausam.v1i3.4572.