PRAMANIK, S.K., and K.N. RAO. 1951. “Hydrometeorology of Koyna Catchment”. MAUSAM 2 (3):232-34. https://doi.org/10.54302/mausam.v2i3.4689.