KULSHRESTHA, S. M., and M. G. GUPTA. 1964. “Satellite Study of an Inland Monsoon Depression”. MAUSAM 15 (2):175-82. https://doi.org/10.54302/mausam.v15i2.5531.