VISHNOI, BADRI NARAYAN, ANAND NAGAR, and KALURAM SHARMA. 2012. “Jaisalmer Kshetra Me Samvahani Meghon Ki Radar Pratidwaniyon Ka Addhyayan”. MAUSAM 63 (3):489-98. https://doi.org/10.54302/mausam.v63i3.5863.