Yoneyama, Kunio, Satoru Yokoi, Mikiko Fujita, Ayako Seiki, Masaki Katsumata, Biao Geng, and Tatsuya Fukuda. 2023. “Atmospheric Convection Research Using Autonomous Surface Vehicles”. MAUSAM 74 (2):287-96. https://doi.org/10.54302/mausam.v74i2.5904.