DESAI, P. S., JAYARAMAN, V., NAVALGUND, R. R., RAJARATNAM, P., SRIDHARAN, R. and SUBBARAYA, B. H. (2003) “Use of satellite data in the Geosphere-Biosphere Programme”, MAUSAM, 54(1), pp. 263–276. doi: 10.54302/mausam.v54i1.1511.