KULANDAIVELU, E. ., SOUNDARARAJ, M. . and GUHAN, M. . (2011) “CLOUD BURST DURING SOUTH WEST MONSOON SEASON AT TIRUCHIRAPALLI, TAMIL NADU”, MAUSAM, 62(2), pp. 253–256. doi: 10.54302/mausam.v62i2.300.