LYAKHOV, B. (1959) “Work done according to IGY Programme”, MAUSAM, 10(1), pp. 67–68. doi: 10.54302/mausam.v10i1.4027.