RAO, V. B. and NARASIMHASWAMY, G. (1980) “Regional magnetic surveys in Macherla-Agnigundala region”, MAUSAM, 31(1), pp. 165–168. doi: 10.54302/mausam.v31i1.4299.