KULSHRESTHA, S. M. and GUPTA, M. G. (1964) “Satellite Study of an Inland Monsoon Depression”, MAUSAM, 15(2), pp. 175–182. doi: 10.54302/mausam.v15i2.5531.