VISHNOI, B. N., NAGAR, A. and SHARMA, K. (2012) “Jaisalmer kshetra me samvahani meghon ki radar pratidwaniyon ka addhyayan”, MAUSAM, 63(3), pp. 489–498. doi: 10.54302/mausam.v63i3.5863.