[1]
V. B. RAO and G. NARASIMHASWAMY, “Regional magnetic surveys in Macherla-Agnigundala region”, MAUSAM, vol. 31, no. 1, pp. 165–168, Jan. 1980.