[1]
K. . SIVARAMAKRISHNAIAH, “Medical Climatology”, MAUSAM, vol. 13, no. 3, pp. 299–304, Jul. 1962.