SHENDGE, A. V. ., M. C. . VARSHNEYA, N. L. . BOTE, and P. R. . JAYBHAYE. “YIELD PREDICTION MODEL OF GRAM BASED ON SPECTRAL CHARACTERISTICS”. MAUSAM, vol. 52, no. 4, Oct. 2001, pp. 746-8, doi:10.54302/mausam.v52i4.1750.