KULANDAIVELU, E. ., M. . SOUNDARARAJ, and M. . GUHAN. “CLOUD BURST DURING SOUTH WEST MONSOON SEASON AT TIRUCHIRAPALLI, TAMIL NADU”. MAUSAM, vol. 62, no. 2, Apr. 2011, pp. 253-6, doi:10.54302/mausam.v62i2.300.