LYAKHOV, B. “Work Done According to IGY Programme”. MAUSAM, vol. 10, no. 1, Jan. 1959, pp. 67-68, doi:10.54302/mausam.v10i1.4027.