RAO, V. B., and G. NARASIMHASWAMY. “Regional Magnetic Surveys in Macherla-Agnigundala Region”. MAUSAM, vol. 31, no. 1, Jan. 1980, pp. 165-8, doi:10.54302/mausam.v31i1.4299.