SIVARAMAKRISHNAN, M. V. . “ Allied Radio And Solar Effects (1937-1946)”. MAUSAM, vol. 1, no. 3, July 1950, pp. 207-19, doi:10.54302/mausam.v1i3.4572.