KULSHRESTHA, S. M., and M. G. GUPTA. “Satellite Study of an Inland Monsoon Depression”. MAUSAM, vol. 15, no. 2, Apr. 1964, pp. 175-82, doi:10.54302/mausam.v15i2.5531.