SEKHAR, M. S., A. KUMAR, and A. GANJU. “Sthan Vishesh Ke Mausam Ka Purvanuman”. MAUSAM, vol. 63, no. 3, July 2012, pp. 475-8, doi:10.54302/mausam.v63i3.5862.